NAUDOJIMO TAISYKLĖS

   

Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) Viešoji įstaiga „Lietuva – Baltijos širdis“, Lietuvos Respublikoje įregistruota ir teisėtai veikianti viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 302441338, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4, (toliau – Įstaiga) yra figūrinio prekių ženklo, apibrėžto šiame sutikime, savininkas;

(ii) Įstaiga sutinka ir leidžia šį sutikimą priimančiam asmeniui (toliau – Naudotojas) panaudoti prekių ženklą, tačiau tik griežtai laikantis šiame sutikime nustatytų sąlygų;

(iii) Naudotojas pageidauja panaudoti prekių ženklą ir supranta bei sutinka prekių ženklą naudoti tik griežtai laikantis šiame sutikime nustatytų sąlygų; Įstaiga leidžia panaudoti prekių ženklą žemiau nustatytomis sąlygomis.

1. Sutikimo objektas
1.1 Šiuo sutikimu Įstaiga išreiškia savo sutikimą bei leidžia Naudotojui neatlygintinai panaudoti žemiau tekste apibrėžtą prekių ženklą šiame sutikime nustatytomis sąlygomis ir būdais.
2. Sąvokos ir apibrėžimai
2.1 Sąvokos, naudojamos šiame sutikime ir toliau sutikimo tekste rašomos pirma didžiąja raide, turi tokias reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
2.1.1 „Sutikimas“ reiškia šį sutikimą dėl prekių ženklo naudojimo ir šio sutikimo priedą „Prekės ženklo naudojimo vadovas“, kuris yra integrali sutikimo dalis;
2.1.2 „Prekių ženklas“ reiškia prekių ženklą ir visus jo variantus, kurie yra pavaizduoti Sutikimo priede „Prekės ženklo naudojimo vadovas“ kaip teisingi ir naudotini prekių ženklo variantai. Prekių ženklas taip pat yra viešai prieinamas bei sudaryta galimybė jį atgaminti (atsisiųsti) interneto svetainėje www.baltijossirdis.lt.
2.2 Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, žodžiai vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.
3. Sutikimo turinys ir integralumas
3.1 Sutikimas leidžia panaudoti Prekių ženklą tik įsakmiai Sutikime nurodytais būdais. Draudžiama panaudoti Prekių ženklą bet kuriuo būdu, kuris nėra įsakmiai nurodytas Sutikime.
3.2 Jeigu Naudotojas nesupranta bet kurios Sutikimo nuostatos prasmės ar reikšmės, jis privalo prieš naudodamas Prekių ženklą kreiptis į Įstaigą ir išsiaiškinti tokios nuostatos prasmę. Tik suprasdamas visų be išimties Sutikimo sąlygų prasmę, Naudotojas įgyja teisę panaudoti Prekių ženklą Sutikime nustatytomis sąlygomis.
4. Prekių ženklo panaudojimo būdai
4.1 Įstaiga leidžia Naudotojui panaudoti Prekių ženklą tik žemiau nustatytais būdais ir laikantis visų be išimties sąlygų:
4.1.1 Prekių ženklas gali būti panaudotas teikiant nuorodą į Lietuvoje pagamintos prekės ar paslaugos kilmės vietą, t.y. patalpintas kartu arba greta su kilmės nuoroda „pagaminta Lietuvoje“, „made in Lithuania“, „atspausdinta Lietuvoje“, „printed in Lithuania“ ir pan.;
4.1.2 Prekių ženklas gali būti patalpintas ant prekės ar paslaugos (nebūtinai pagamintos Lietuvoje) kaip papildomas žymuo/informacija, jokiu būdu nesudarant galimybės vartotojams suprasti, jog Prekių ženklu yra žymima pati prekė ar paslauga. Tai reiškia, jog: (i) Prekių ženklas gali būti talpinamas ant prekės ar paslaugos, kuri jau yra pažymėta tik jai būdingais „pagrindiniais“ prekių ženklais, leidžiančiais vartotojui atskirti šias prekes arba paslaugas nuo kitų prekių arba paslaugų; (ii) Prekių ženklo talpinimo būdas negali sudaryti vartotojams įspūdžio, jog Prekių ženklas, o ne kiti (pagrindiniai) ant prekės ar paslaugos patalpinti prekių ženklai, atlieka tos prekės ar paslaugos atskyrimo funkciją (t.y. skiria vieno subjekto gaminamas prekes arba teikiamas paslaugas nuo kito subjekto gaminamų prekių arba teikiamų paslaugų).
4.1.3 Prekių ženklo dydžiai, spalvinė gama, šriftai, sudėtinių elementų komponavimas, apsauginė erdvė ir kitos naudojimo sąlygos privalo besąlygiškai atitikti Sutikimo priede „Prekės ženklo naudojimo vadovas“ nustatytas sąlygas;
4.1.4 Ant alkoholio, tabako gaminių, erotinio turinio ar seksualinės paskirties prekių bei paslaugų Prekių ženklas gali būti talpinamas tik gavus atskirą rašytinį Įstaigos sutikimą. Šis Sutikimas nesuteikia teisės talpinti Prekių ženklo ant aukščiau įvardintų prekių ir paslaugų grupių.
4.2 Draudžiama Prekių ženklą panaudoti bet kuriais kitais būdais, nei nurodyta Sutikimo 4.1 punkte, ar nesilaikant bent vienos 4.1 punkte nustatytos sąlygos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:
4.2.1 draudžiama naudoti Prekių ženklą tiesiogiai žymėti prekes ar paslaugas (pavyzdžiui, pavadinti produktą ar paslaugą „Lietuva – Baltijos širdis“ arba naudoti Prekių ženklą ar atskiras jo dalis prekių ar paslaugų etiketėse kaip pagrindinį tas prekes ar paslaugas žymintį ženklą);
4.2.2 draudžiama gaminti suvenyrus ir kitus gaminius, kurie savo išvaizda būtų identiški ar panašūs į Prekių ženklą ar atskiras jo dalis.
4.3 Sutikimu išreiškiamas leidimas panaudoti Prekių ženklą yra neišimtinis.
4.4 Įstaiga leidžia panaudoti Prekių ženklą Sutikime nustatytomis sąlygomis neatlygintinai.
4.5 Įstaiga leidžia panaudoti Prekių ženklą neterminuotai.
5. Teritorija
5.1 Įstaiga neprieštarauja ir leidžia Naudotojui panaudoti Prekių ženklą neribojant teritorija.
5.2 Įstaiga siekia registruoti Prekių ženklą Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar bet kurių kitų valstybių teritorijose savo pasirinkimu. Nors Įstaiga 5.1 punktu neprieštarauja dėl Prekių ženklo panaudojimo bet kurioje teritorijoje, tačiau Įstaiga negarantuoja, jog yra ar bus įregistravusi Prekių ženklą bet kurioje teritorijoje.
6. Atsakomybės ribojimas
6.1 Šis Sutikimas išreiškia Įstaigos neprieštaravimą ir sutikimą dėl Prekių ženklo panaudojimo. Šiuo Sutikimu Įstaiga neprisiima jokių įsipareigojimų Naudotojo atžvilgiu ir neteikia jokių garantijų Naudotojui.
6.2 Šis Sutikimas išreiškia leidimą naudoti Prekių ženklą tik ta apimtimi, kiek Įstaiga pagal galiojančius teisės aktus yra įgijusi teisių į Prekių ženklą. Įstaiga negarantuoja, jog bet kurioje teritorijoje ar bet kurioms prekių ar paslaugų klasėms neatsiras trečiųjų asmenų, įgijusių išimtinių teisių į Prekių ženklą ar atskiras jo dalis.
6.3 Įstaiga neatsako už bet kuriuos neigiamus veiksnius, kurie gali atsirasti dėl Prekių ženklo patalpinimo ant produktų ar paslaugų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pablogėjusių pardavimų, neigiamos vartotojų reakcijos. Įstaiga neatsako už produktų ar paslaugų, ant kurių bus patalpintas Prekių ženklas, kokybę.
7. Kitos nuostatos
7.1 Prekių ženklo vaizdas, teisinis statusas, bet kurios Sutikimo nuostatos gali keistis bei būti keičiamos be pranešimo Naudotojui. Nepaisant to, Įstaiga dės pastangas pateikti svarbią su Prekių ženklu susijusią informaciją interneto svetainėje www.baltijossirdis.lt ir, esant galimybei, atsiųsti naujienas elektroniniu paštu Naudotojo nurodytu (įvestu) adresu šio Sutikimo priėmimo procese.
7.2 Šis Sutikimas yra išreikštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutikimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.3 Asmuo, priimantis šį Sutikimą, Sutikimą perskaitė, suprato jo turinį. Asmuo, priimantis šį Sutikimą, pabrėžtinai pažymi, jog supranta, kad Sutikimo integrali dalis yra Sutikimo priedas „Prekės ženklo naudojimo vadovas“.